Wat bied Klikwerkt!?

Wij bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt volop mogelijkheden om zich te ontwikkelen, bij voorkeur naar werk of in iedere geval mee doen in de maatschappij. Dit doen we in de directe omgeving, lokaal, met aandacht voor de acht leefgebieden. Aan de hand van de participatieladder wordt bepaald welk traject het beste bij iemand past.

Omgevingsgerichte ondersteuning

(trede 2, duur: 3 maanden of telkens met 3 maanden verlengd).

Doel: het opheffen of hanteerbaar maken van problemen op leefgebieden die maatschappelijke participatie belemmeren en het vergroten van zelfredzaamheid in relatie tot de omgeving. Eerst problemen in de leefomgeving aanpakken voordat stappen richting sociale activering of werk kunnen worden ondernomen.
Gericht op: de cliënt en zijn/ haar leefomgeving.
Vorm: life-coaching.


Sociale activering

(trede 2 en 3, duur: maximaal 1 jaar).

Doel: het doorbreken of voorkomen van sociaal isolement en actievere deelname aan de maatschappij.
Gericht op: de cliënt en zijn/ haar sociale omgeving.
Vorm: life coaching


Beroepsgerichte activering

(trede 4, duur: ½ - 1 jaar).

Doel: het aanleren, versterken en/of uitbreiden van werknemersvaardigheden als voorbereiding op een traject naar werk en het stimuleren en ontwikkelen van werknemersvaardigheden, inzichten geven in arbeidsmogelijkheden en vergroten van het leervermogen en de belastbaarheid.
Gericht op: cliënt en zijn/ haar toekomstige werkplek, vrijwilligerswerk en leer/werk plekken.
Vorm: life- en job coaching.


Toeleiding naar werk/ re-integratie

(trede 5 of hoger, duur: afhankelijk van de financiering).

Doel: betaalde arbeid binnen de belastbaarheid van de cliënt en duurzame deelname aan de arbeidsmarkt.
Gericht op: cliënt en zijn/ haar werkgever.
Vorm: job coaching.


IPS (Individual Placement and Support)

(trede 5, duur: afhankelijk van financiering).

Een aanpak van "eerst plaatsen en dan begeleiden". Voor mensen met ernstige, vaak langdurende, psychische beperkingen, cliënten van ambulante GGZ-teams, zoals case managementteams, ACT- en FACT-teams.

Doel: zo snel en zo gericht mogelijk een betaalde baan vinden.
Vorm: er vinden geen lange voorbereidingstrajecten plaats, integratie met GGZ-hulp zodat het traject richting werk en de GGZ-behandeling nauw op elkaar afgestemd zijn.


Leer/werk plekken

Als re-integratiebedrijf zijn we constant op zoek naar leer/ werk plekken. Dat zijn arbeidsplaatsen waar een werkgever een werkzoekende de gelegenheid geeft om ervaring op doen om zijn/ haar kansen op werk te vergroten. Het re-integratie bedrijf bied hierbij begeleiding aan zowel de werknemer als de werkgever. De werkgever bied aandacht en begeleiding zonder verplichtingen en krijgt er een extra arbeidskracht voor terug en laat zien maatschappelijk betrokken te zijn.


Leerwerk plek zwembad.

Klikwerkt is ontstaan vanuit het behoud van zwembad Het Elderink. De initiatiefnemers hebben zich hard gemaakt om het zwembad m.b.v. inzet van re-integratie trajecten open te kunnen houden omdat het zwembad hier zeer geschikt voor is. Binnen de leer/werk plaats van het zwembad kunnen trajecten met maatwerkstages, evt. in combinatie met opleidingen, in verschillende sectoren worden aangeboden:

 • Horeca (kantine en terras)
 • Administratie, kassa en receptie
 • Toezicht en gastheer- / gastvrouwfunctie
 • Schoonmaak
 • Activiteitenbegeleiding (animatieteam)
 • Groen bedrijf (groenonderhoud)
 • Techniek (onderhoud machines en gebouwen)

Arbeidsbemiddeling

Wanneer een werkzoekende het lastig vind om met een werkgever in contact te komen kan hierin ondersteuning geboden worden. Er vinden dan vooraf gesprekken plaats over de weg die bewandeld kan worden. Dit kan onderdeel zijn van een traject.


Arbeidsgewenning

Klikwerkt bemiddeld in arbeidsgewenning. Dat is het onder begeleiding verrichten van eenvoudige arbeid, op een veilige en beschermde plek, om geconstateerde belemmeringen op te heffen en mogelijkheden inzichtelijk te maken. Het bied structuur in de dag en de week en gewenning aan arbeidsritme en aan aangeleerde (werknemers) vaardigheden. Het uiteindelijke doel is om in staat te zijn om arbeid te verrichten.


Proefplaatsing.

Klikwerkt bemiddeld in proefplaatsingen. Er is uitzicht op een baan maar er zijn twijfels. Bij een proefplaatsing gaat de werkzoekende 2 maanden bij een werkgever werken. Dit stelt zowel de werknemer als de werkgever in de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Daarmee went de werknemer aan het bedrijf en de werkzaamheden en ondervindt de werkgever of de werknemer geschikt is en past binnen het bedrijf. De werkgever moet wel op papier verklaren dat hij van plan is om u een contract aan te bieden van minimaal 6 maanden. Als alles goed is verlopen is na de proefplaatsing een proeftijd niet meer nodig en wordt een dienstverband aangegaan.


Dagbesteding

Klikwerkt bemiddelt bij dagbesteding. Dit kan een logische stap zijn na sociale activering wanneer beroepsgerichte activering geen optie is. Dagbesteding behelst begeleidde dagelijkse bezigheden die invulling en betekenis aan het leven geven. Dagbesteding bied structuur, eigenwaarde en sociale contacten en een bijdrage aan de kwaliteit van leven en aan de participatie aan de samenleving. Met dagbesteding doet de uitkeringsgerechtigde iets terug voor de uitkering.


Training

Klikwerkt beschikt over een groot scala workshops, cursussen en trainingen. Wij bieden maatwerk voor cliënten, medewerkers, jobcoaches, werkcoaches of ambtenaren. Trainingen kunnen onderdeel uitmaken van een traject maar kunnen ook los gegeven worden. Ze worden bij voorkeur in klein groepsverband (6 tot 10 personen) gegeven.

Een greep uit ons aanbod:

 • Sociale vaardigheidstraining
 • Assertiviteitstraining
 • Op eigen kracht training
 • Werknemersvaardigheden
 • Klantgericht werken
 • Arbeidsmarkt oriëntatie
 • Workshop job carving
 • Workshop arbeidsmarktbenadering
 • Workshop CV schrijven
 • Sollicitatietraining

Coaching

KlikWerkt beid verschillende vormen van coaching zowel voor cliënten als voor werkgevers of begeleiders.


Jobcoaching

Jobcoaching is intensieve begeleiding van de werknemer bij een werkgever met als doel het functioneren van de werknemer te versterken om een duurzame plaatsing te kunnen realiseren.