Participatie

Participatie is een groot en ruim begrip. Het betekent letterlijk; " deelname". Deelname aan de samenleving. De overheid verwacht van de burger een actieve deelname.

De samenleving verandert snel. Van verzorgingsstaat naar een stelsel van maatschappelijke participatie waar mensen zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun leefomstandigheden en levensonderhoud. Bedoeld om de autonomie van burgers te herstellen.

Waarom participatie?

We leven in een tijd van economische crisis. Dat vraagt om hervormingen omdat we met elkaar niet op dezelfde voet verder kunnen. Het moet anders. Samen werken aan een gezonde en duurzame samenleving, het initiatief van de burgers voorop. De autonomie van de burger als uitgangspunt. Daarom moet iedereen meedoen!


Participatie en lokaliteit

Participatie doet niet alleen een beroep op het individu, het spreekt ook de gemeenschap aan. Door samenwerking te bevorderen ontstaat een groepsgevoel met meer wederzijds begrip. Dit draagt bij aan gemeenschapszin. Het zet aan tot het realiseren van betekenisvolle activiteiten en verhoging van welzijn en leefbaarheid. Mensen voelen zich betrokken bij hun omgeving en nemen daarvoor verantwoordelijkheid; er samen voor zorgen dat de buurt enhet dorp leefbaar zijn. Lokaliteit maakt de sociale omgeving overzichtelijk. Dit is van belang om tot onderlinge solidariteit te komen.


Participatie als antwoord op de toenemende vraag naar zorg

Een deel van de huidige vraag naar zorg wordt veroorzaakt door een gebrek aan een sociaal netwerk. Dit zijn betekenisvolle personen zoals vrienden, familie en buren die functioneren als ondersteuningsbron voor het eigen welzijn.

Het gebrek aan een sociaal netwerk veroorzaakt een behoefte aan zorg zoals artsenbezoek en medicijngebruik. In veel gevallen is er geen sprake van een zorgbehoefte (die nu wel als zorgvraag behandeld wordt), maar van psychosociale problematiek. Deze problematiek moet dan ook als zodanig benaderd worden en niet langer als zorgbehoefte gezien worden. Op deze wijze verandert een substantieel deel van de vraag naar zorg in een vraag naar hulp. Hulp bij de ontwikkeling naar zelfredzaamheid en regie over het eigen leven. Dit vraagt om een andere manier van denken en doen.

KlikWerkt ondersteunt deze andere manier van denken en doen. Wij stellen participatie centraal. Wij bieden oplossingen op maat door mensen te betrekken bij de samenleving en te ondersteunen van het opbouwen van een sociaal netwerk. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid bevorderd en komen mensen in hun eigen kracht en kunnen ze een bijdrage aan de samenleving leveren.


Participatie en arbeid

Onder arbeid verstaan we alle lichamelijke en geestelijke inspanning van mensen die beschikbaar is om in het productieproces te worden ingeschakeld. Arbeid kan betaald of onbetaald zijn.

Voor ons is arbeid de meest volledige en veelzijdige vorm van zorg- en hulpverlening (het werkend herstellen). Arbeid bied afleiding aan kopzorgen en maakt fysiek moe waardoor je beter slaapt. Arbeid geeft het gevoel dat je wat kunt en is daarom goed voor je zelfvertrouwen. Arbeid brengt je in contact met mensen en geeft je het gevoel dat je erbij hoort. Kortom: arbeid is meer dan werk alleen. Arbeid is een uitstekende mogelijkheid om (weer) deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer.


Participatie en samenwerking

Gemeenten hebben de taak om inwoners te ondersteunen bij hun deelname aan de samenleving en zijn zodoende hard bezig een andere koers uit te stippelen (de transitie genaamd). Dit doen ze samen met lokale partijen. Tegelijk zoeken lokale partijen elkaar op om in netwerk verband samen te werken en ontstaan er steeds meer burgerinitiatieven.

KlikWerkt wil de gemeente graag met haar expertise van dienst zijn door op lokaal niveau in netwerkverband samen te werken met andere sociale ondernemingen, verenigingen en bedrijven. Daarmee wordt een beroep gedaan op de gemeenschapszin waardoor er ruimte ontstaat voor de bevordering van maatschappelijke participatie.


Participatie en de toekomst

De andere manier van kijken naar en denken over de samenleving is niet zomaar gerealiseerd. Het denken vanuit kansen en mogelijkheden en niet vanuit beperkingen, het denken vanuit actief meedoen en niet vanuit een zorgsysteem, het denken vanuit verbinding en samenwerking en niet vanuit concurrentie. Er moet nog veel veranderen en dat vraagt tijd. Toch is het nu de tijd om gewoon te beginnen. Geen grote projectorganisaties maar kleinschalig en lokaal aan de slag. Bewijzen dat het kan en dan komt de bewustwording vanzelf op gang.